قرار گرفتن ماهواره لندست 9 بر روی مدار زمین و تصاویر زیبای ثبت شده در طی پنجاه سال عملیات لندست