مسئول فنی و ایمنی معادن

مسئول فنی و ایمنی معادن سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹

تصویربرداری هوایی جهت بررسی های میدانی و تهیه نقشه های زمین شناسی

تصویربرداری هوایی جهت بررسی های میدانی و تهیه نقشه های زمین شناسی

جمع آوری داده، ایجاد لایه های اطلاعاتی و تلفیق لایه ها جهت یافتن مناطق مستعد کانی زایی طلا، سرب، روی، قلع، تنگستن ، پهنه اکتشافی مرکزی شرکت مشاور: کان ایران کارفرما: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی

جمع آوری داده، ایجاد لایه های اطلاعاتی و تلفیق لایه ها جهت یافتن مناطق مستعد کانی زایی طلا، سرب، روی، قلع، تنگستن ، پهنه اکتشافی مرکزی شرکت مشاور: کان ایران کارفرما: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی

تلفیق و مدل سازی لایه های اطلاعاتی و داده کاوی جهت یافتن مناطق مستعد کانی سازی در پهنه همدان شرکت مشاور: کان ایران کارفرما: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی

تلفیق و مدل سازی لایه های اطلاعاتی و داده کاوی جهت یافتن مناطق مستعد کانی سازی در پهنه همدان شرکت مشاور: کان ایران کارفرما: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی

تلفیق و مدل سازی لایه های اطلاعاتی و داده کاوی جهت یافتن مناطق مستعد کانی سازی

تلفیق و مدل سازی لایه های اطلاعاتی و داده کاوی جهت یافتن مناطق مستعد کانی سازی در پهنه اصفهان شرکت مشاور: کان ایران کارفرما: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی سال ۱۳۹۷

داده کاوی و اجرای پروژه اکتشافی جهت شناسایی کانی زایی های فلزی در جنوب شرقی استان کرمان

داده کاوی و اجرای پروژه اکتشافی جهت شناسایی کانی زایی های فلزی در جنوب شرقی استان کرمان سال ۱۳۹۷

داده کاوی جهت یافتن مناطق امید بخش فلزی و اجرای پروژه های اکتشافی در مناطق مختلف دو استان البرز و قزوین

داده کاوی جهت یافتن مناطق امید بخش فلزی و اجرای پروژه های اکتشافی در مناطق مختلف دو استان البرز و قزوین سال ۱۳۹۶

داده کاوی جهت یافتن مناطق مستعد کانی های فلزی در منطقه تفرش

داده کاوی جهت یافتن مناطق مستعد کانی های فلزی در منطقه تفرش سال ۱۳۹۵

داده کاوی جهت یافتن پتانسیل کانی های فلزی در منطقه معلمان با استفاده از داده های اکتشافی (آنالیز تصاویر ماهواره ای، نتایج آنالیز ژئوشیمیایی، نتایج زمین شناسی و ....) سال1394

داده کاوی جهت یافتن پتانسیل کانی های فلزی در منطقه معلمان با استفاده از داده های اکتشافی (آنالیز تصاویر ماهواره ای، نتایج آنالیز ژئوشیمیایی، نتایج زمین شناسی و ….) سال۱۳۹۴

تهیه نقشه محدوده آنومالی آبراهه ای ژئوشیمیایی برای عناصر و کانی های سنگین ایران سازمان زمین شناسی و اکتشافات مواد معدنی

تهیه نقشه محدوده آنومالی آبراهه ای ژئوشیمیایی برای عناصر و کانی های سنگین ایران سازمان زمین شناسی و اکتشافات مواد معدنی

فهرست