پروژه مطالعات اکتشافی | خراسان جنوبی | کارفرما شرکت خاک های صنعتی شرق

فیلد صحرائی شناسایی آهن

فیلد صحرائی شناسایی آهن – استان یزد – اسفند ۱۳۹۹

مسئول فنی و ایمنی معادن

مسئول فنی و ایمنی معادن سال ۱۳۹۶ تا کنون

تصویربرداری هوایی جهت بررسی های میدانی و تهیه نقشه های زمین شناسی

تصویربرداری هوایی جهت بررسی های میدانی و تهیه نقشه های زمین شناسی

جمع آوری داده، ایجاد لایه های اطلاعاتی و تلفیق لایه ها جهت یافتن مناطق مستعد کانی زایی طلا، سرب، روی، قلع، تنگستن ، پهنه اکتشافی مرکزی شرکت مشاور: کان ایران کارفرما: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی

جمع آوری داده، ایجاد لایه های اطلاعاتی و تلفیق لایه ها جهت یافتن مناطق مستعد کانی زایی طلا، سرب، روی، قلع، تنگستن ، پهنه اکتشافی مرکزی شرکت مشاور: کان ایران کارفرما: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی

تلفیق و مدل سازی لایه های اطلاعاتی و داده کاوی جهت یافتن مناطق مستعد کانی سازی در پهنه همدان شرکت مشاور: کان ایران کارفرما: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی

تلفیق و مدل سازی لایه های اطلاعاتی و داده کاوی جهت یافتن مناطق مستعد کانی سازی در پهنه همدان شرکت مشاور: کان ایران کارفرما: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی

تلفیق و مدل سازی لایه های اطلاعاتی و داده کاوی جهت یافتن مناطق مستعد کانی سازی

تلفیق و مدل سازی لایه های اطلاعاتی و داده کاوی جهت یافتن مناطق مستعد کانی سازی در پهنه اصفهان شرکت مشاور: کان ایران کارفرما: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی سال ۱۳۹۷

داده کاوی و اجرای پروژه اکتشافی جهت شناسایی کانی زایی های فلزی در جنوب شرقی استان کرمان

داده کاوی و اجرای پروژه اکتشافی جهت شناسایی کانی زایی های فلزی در جنوب شرقی استان کرمان سال ۱۳۹۷

داده کاوی جهت یافتن مناطق امید بخش فلزی و اجرای پروژه های اکتشافی در مناطق مختلف دو استان البرز و قزوین

داده کاوی جهت یافتن مناطق امید بخش فلزی و اجرای پروژه های اکتشافی در مناطق مختلف دو استان البرز و قزوین سال ۱۳۹۶

داده کاوی جهت یافتن مناطق مستعد کانی های فلزی در منطقه تفرش

داده کاوی جهت یافتن مناطق مستعد کانی های فلزی در منطقه تفرش سال ۱۳۹۵